Yaz Okulu

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
 
Amaç ve Kapsam
 
MADDE 1- (1)Bu Yönergenin amacı, Karabük Üniversitesi bünyesinde yaz aylarında uygulanacak olan eğitim-öğretim programlarının usul ve esaslarını düzenlemektir.
(2) Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi bünyesinde yürütülmekte olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programlara ilişkin yaz okulu uygulama usul ve esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

 
MADDE 2 – (1) Bu Yönerge; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7’nci,14’üncü ve Ek 26’ncı maddeleri ile “Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

 
MADDE 3 – (1) Bu Yönergede geçen;
 
a)Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu veya enstitüyü, b)Birim Kurulu: Üniversite birim kurullarını,
c)Birim Yöneticisi: Birimlerden fakültelerde dekanı, yüksekokullarda, meslek yüksekokullarında veya enstitülerde müdürü,
ç) Birim Yönetim Kurulu: Birimlerin yönetim kurullarını, d)Rektör: Karabük Üniversitesi Rektörünü,
e)Senato: Karabük Üniversitesi Senatosunu, f)Üniversite (KBÜ): Karabük Üniversitesini,
g)Üniversite Yönetim Kurulu: Karabük Üniversitesi Yönetim Kurulunu,
 
ğ) Yarıyıl sonu sınavı: Yaz Okulu ders dönemi sonrası yapılan son sınavı (final),
 
h)Yaz Okulu: Karabük Üniversitesinde önlisans, lisans ve lisansüstü programlarının bir eğitim- öğretim yılının güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz aylarında uygulanan eğitim-öğretim programını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

 
Yaz Eğitim – Öğretimine İlişkin Esaslar
 
Akademik takvim
 
MADDE 4 – (1) Yaz Okulunda ders açılması, derslere kayıt, derslerin başlangıç ve bitişi, sınavlar ve diğer ilgili hususlar Senato tarafından belirlenecek akademik takvime göre yürütülür.

Süre

 
MADDE 5 – (1) Yaz Okulundaki bir ders güz veya bahar yarıyılında veya tüm yılda yapılan aynı kod ve isimli dersin toplam saat, yük ve kredisine sahiptir.
 
(2)  Yaz Okulunun süresi, ara sınavlar dâhil olmak üzere 35 (otuz beş) iş gününden az olamaz. Gerekli hallerde hafta sonunda yapılan ders ve ara sınavlar da bu süreye dahildir.
 
(3)  Üniversitemizde eğitim öğretim faaliyetleri güz ve bahar yarıyılları olmak üzere iki yarıyıl olarak sürdürülmekte olup, Yaz Okulu üçüncü bir yarıyıl olarak kabul edilmez. Başarı derece değerlendirmeleri güz ve/veya bahar yarıyılı sonu itibariyle belirlenir. Yaz okulu değerlendirmeye alınmaz.
 

Ücretler ve ek ders

 
MADDE 6 – (1) Yaz Okulunda öğrencinin ödeyeceği ücret ve ders veren öğretim üyesine/görevlisine ödenecek ek ders ücreti 2547 sayılı kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 
Derslerin Açılması, Ders Alma Esasları, Devam ve Başarı Durumu, Mezuniyet Derslerin açılması
MADDE 7 – (1) Birimler tarafından yaz okulunda açılması planlanan dersler, bu dersleri verecek öğretim elemanları ve ders kontenjanları, ilgili bölüm kurulunun veya anabilim/anasanat dalı kurulunun teklifi ve ilgili kurulun onayı ile belirlenerek ilan edilir.
 
(2)     Yaz Okulunda bir dersin açılabilmesi için gerekli en az öğrenci sayısı; önlisans/lisans programlarında 20’nin, lisansüstü programlarında 2’in altında olamaz. Eğitim-öğretimin bireysel veya küçük gruplarla yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve istisnai hallerde birim yönetim kurulunun önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ile öğrenci sayısı şartı aranmaz.
 
(3)  Öğrenci sayısının 70’den az olması durumunda ders şubelere bölünmez, öğrenci sayısının 70 ve üzerinde olması durumunda ders şubelere bölünebilir ve her bir şube en az 35 öğrenci olacak şekilde belirlenir.
 
(4)   Ders alma ve ücret yatırma sonunda Yaz Okulunda açılma şartlarını sağlayan dersler Senato onayına sunulur.
 
(5) Zorunlu dersler, verilmesi gereken yarıyılda açılmayıp Yaz Okuluna ertelenemez.
 

Başvuru ve ders alma esasları

 
MADDE 8 – (1) Öğrenciler, yaz okulunda otomasyon sistemi üzerinden ders alma işlemlerini yaparlar.
 
(2) Öğrenciler her Yaz Okulu döneminde, en fazla 3 (üç) ders alabilirler.
 
(3)  Öğrenci, daha önce alarak başarısız olduğu (F1, F2, F3, K) ve kredisi yetmediğinden dolayı daha önce alamadığı dersleri almak için Yaz Okulundaki derslere kaydolabilir. Ayrıca genel ağırlıklı not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler Yaz Okulunda üst yarıyıllardan derslerin açılması kaydıyla ders alabilir.
 
(4) Yaz Okulunda açılan bir derse kaydolan öğrenci o dersi bırakamaz.
 
(5)   Yaz döneminde staj yapmak zorunda olan öğrenciler, staj yapacağı tarih aralığı ile Yaz Okulu akademik takviminde belirtilen derslerin başlaması ve yılsonu sınavları bitiş tarihi aralığının çakışmaması koşuluyla Yaz Okulundan ders alabilirler.
 
(6)    Hazırlık eğitimi alan öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından açılacak olan Yaz Okuluna ilişkin esaslar Senato tarafından belirlenir.
 
(7)  Öğrencinin kayıtlı bulunduğu birimin Yaz Okulunda kaydolmak istediği ders açılmadığı takdirde; öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir birimden alabilir. Öğrencinin başka birimden ders alabilmesi için derslerin eşdeğerliliğinin karşılıklı iki birim yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir. Açılması planlanan dersler ilan edilirken bu derslerde ilan edilir.
 
(8)   Öğrencinin kaydolmak istediği derslerin KBÜ Yaz Okulunda açılmaması durumunda, öğrenci bu yönergenin 11. maddesinde belirtilen hususlar çerçevesinde farklı bir üniversitenin Yaz Okulundan ilgili dersleri alabilir.
 
(9) Güz veya bahar yarıyılları sonunda ilişiği kesilmiş öğrenci, Yaz Okulundan ders alamaz.
 
(10)   KBÜ öğrencisi olmayan diğer üniversite öğrencileri, kontenjan dahilinde Yaz Okulunda açılan dersleri alabilirler.
 

Devam ve başarı durumu

 
MADDE 9 – (1) Yaz Okulunda derslere devam zorunludur. Bir dersin devam koşulunun daha önce yerine getirilmiş olması, o derse Yaz Okulunda devam etme zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
 
(2) Yaz Okulunda açılan dersler için en az bir ara sınav ve bir genel sınav yapılır; ara sınava ve genel sınava sadece Yaz Okuluna kayıtlı öğrenciler girer. Ara sınav veya genel sınava giremeyen öğrencilere mazeret sınavı açılmaz.
 
(3)  Öğrencinin başarı notu, ön lisans ve lisans öğrencileri için “Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, lisansüstü öğrencileri için “Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümleri uyarınca belirlenir.
 
(4)   Tekrar edilen derslerde, alınan en son not geçerlidir ve YANO/GANO hesabında bu son not kullanılır. Ancak Yaz Okulunda devamsızlıktan kalan öğrenciler için normal dönemde almış oldukları not geçerlidir.
 
(5)  Yaz okulu sonundaki tek ders sınavına, yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenciler girebilirler. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için yaz okuluna kaydolması yeterli olup, o dersin yaz okulunda alınıp alınmadığına bakılmaz. Ancak o dersin güz/bahar dönemlerinde devam şartının sağlanmış olması gerekir.
 

Mezuniyet

 
MADDE 10- (1) Yaz Okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler; ilgili eğitim öğretim yılının bahar yarıyılı sonunda mezun sayılırlar, diploma ve çıkış belgeleri buna  göre düzenlenir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 
Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Okullarından Ders Alma İşlemlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar
Diğer Üniversitelerin Açmış Olduğu Yaz Okullarından Ders Alma
 
MADDE 11- (1)Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına(LYS, DGS, vb) eşit veya yüksek olması gerekir.
 
(2)Başka bir yükseköğretim kurumunda mevcut olmayan programlarda öğrenim  gören  öğrenciler, ilgili birim kararı ile uygun görülen farklı programlardan ders alabilirler.
 
(3)Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal eğitim öğretim süresince her yıl en fazla 3 (üç)  ders alabilir.
 
(4)           Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders almak isteyen öğrenci; Yaz Okulundan açıldığı üniversitedeki dersin içeriği, AKTS ve yerel kredi bilgilerini gösteren belgeler ile yazılı olarak bölüm başkanlığına müracaat eder, yerel ve AKTS kredileri eşitliği şartı aranmaksızın ders içeriği uyumu/yeterliliği incelenerek (ders içeriği yaklaşık olarak %70’ in üzerinde uyumlu/yeterli ise eşdeğer kabul edilir) bölüm başkanlığının onayı ile öğrenci diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alabilir.
 
(5)           Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen tek ders sınavına girebilme kriterlerine uygun bir dersi, diğer bir yükseköğretim kurumunun Yaz Okulundan almakta olan bir öğrencinin üniversitemizin akademik takviminde belirtilen tek ders sınavına girmesine bir engel yoktur.
 
(6)   Yaz Okulu sonunda, öğrenci almış olduğu ders veya derslere ait onaylı not döküm belgesini dilekçesiyle birlikte Bölüm Başkanlığına sunar; not dökümündeki notlar Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği / Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ndeki nota dönüştürülerek, ilgili akademik birimin Yönetim Kurulu Kararı ile birlikle öğrencinin not kartına işlenmek üzere, Karabük Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilir.
 
(7)Öğrencinin başka bir yükseköğretim kurumunun Yaz Okulundan almış olduğu derslerin başarılı olarak sayılabilmesi için, Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği /

Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirtilen ders geçme  notunu sağlaması gerekmektedir.
(8)Bu esaslar Karabük Üniversitesinde öğrenim gören tüm önlisans, lisans, lisansüstü ve çift anadal programı öğrencileri için geçerlidir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

 
Çeşitli ve Son Hükümler
 
Hüküm Bulunmayan Haller
 
MADDE 12 – (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde; “Karabük Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
 

Yürürlük

 
MADDE 13 – (1) 25/12/2015 tarih ve 2015/30-16 sayılı Senato Kararı ile yürürlüğe giren “Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.
 
(2) Bu Yönerge 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı başında yürürlüğe girer.
 

Yürütme

 
MADDE 14 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.