KAYIT YENİLEME ( DERS ALMA) İŞLEMLERİ
Öğrenciler her yarıyılın başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde danışmanının denetiminde dersleri seçerek kayıtlarını yenilemek zorundadır.
Örgün öğretim öğrencilerinden, normal öğrenim süresini aşan öğrenciler öğrenci katkı payını, II. Öğretim gören öğrenciler ise öğrenim ücretini yatırdıktan sonra ders alma işlemlerini yaptırabilirler.

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini belirtilen tarihlerde kendileri yaparlar.
Kayıt yenileme işlemini ilk kayıt yenileme döneminde tamamlayamayanlara ek süre tanınır, bu durumdaki öğrenciler kayıt yenileme işlemini ders ekleme-silme dönemi içinde tamamlayabilir, ancak bu öğrenciler geçen süreler için devamsız sayılırlar.

Belirtilen bu süreler içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler; o yarıyılda derslere giremez, öğrencilik haklarından yararlanamaz ve bu süreler öğrenim süresinden sayılır.
Kayıt yenileme işlemi yapmayan öğrenciler beklemeli öğrenci olarak adlandırılır; bekleme süresi azami eğitim-öğretim süresine dahil edilir. Öğrenci, beklemeli statüde kaldığı sürece öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Öğrenciler, yarıyıl başında ders alma işleminde, öncelikle başarısız ve tekrarlamak durumunda oldukları dersler ile kredi yetersizliğinden dolayı daha önce hiç almadıkları alt yarıyıl derslerini yüklenmek zorundadırlar.

Birinci sınıfta öğrenime başlayan öğrenci, kayıtlı olduğu ilk iki yarıyıla ait tüm dersleri almakla yükümlüdür. Bu öğrencilerden, ortak zorunlu dersler hariç, ders muafiyeti talebinde bulunanların durumlarının uygun olması halinde muaf tutuldukları ders kredisi kadar dersi üst yarıyıldan alabilirler.

Ön koşullu dersler hariç, bir yarıyıla ait ders programında başarılamayan dersler, o derslerin verildiği yarıyılda tekrarlanır.
Birinci yılın iki yarıyılında sorumlu olduğu derslerden, ortak zorunlu dersler hariç, üç veya daha fazla dersten başarısız durumda bulunan öğrenciler beşinci yarıyıl ve daha üst yarıyıllardan ders alamaz.

Ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.00 olan ve alt yarıyıllardan başarısız dersi bulunmayan öğrenciler, kredi sınırı dahilinde 40 AKTS kredisini aşmamak şartıyla üçüncü yarıyılın başından itibaren üst yarıyıldan ders alabilirler. Ayrıca öğrenciler muaf oldukları dersler yerine (ortak zorunlu dersler hariç) 30 AKTS kredi toplamını geçmemek üzere üst yarıyıldan ders alabilirler.

Öğrencilerin bir yarıyılda kaydolacağı derslerin kredi toplamı 30 AKTS’dir. Ancak zorunlu durumlarda ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan alt sınırın altına inilebilir. Öğrenci, birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda ise, ilgili yönetim kurulunun kararı ile yukarıda tanımlanan yarıyıl toplam AKTS kredisi üst sınırı 40 AKTS aşılarak öğrencinin bu yarıyılların her birinde en çok 45 AKTS kredisi ders almasına izin verilebilir.

Öğrenciler öğretim planlarında yer alan Üniversite dışındaki inceleme ve araştırma çalışmalarına katılmak zorundadır.
Öğrenciler, Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenen esaslarda, ön şartlı olarak gösterilen stajlarını, aynı esaslarda belirtilen dersleri başarı ile tamamlamaları halinde yapmaya hak kazanır.

Öğrenciler, tekrarlamak zorunda oldukları dersler hariç, akademik takvimde belirtilen ders ekleme ve ders silme döneminde, danışmanların onayı ile kaydoldukları dersten kayıtlarını sildirebilir veya programlarına yeni dersler ekleyebilirler. Programlarına yeni ders ekleyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen derslerin başlama tarihinden itibaren ders ekledikleri tarihe kadar geçen süre için eklemiş oldukları derslerden devamsız sayılırlar.
Öğrenciler, süresi içinde ve usulüne uygun olarak kaydolmadıkları derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez. Kaydolmadığı dersin sınavına giren öğrencinin sınavı geçersiz sayılır.

Öğrenci azlığı nedeniyle sınıf teşkil edilemediği için normal ve ikinci öğretim birleştirilerek ders yapılan programlar dışında normal öğretim öğrencileri ikinci öğretimden, ikinci öğretim öğrencileri birinci öğretimden ders alamaz.
Ders alma ve bırakma günlerinden sonra öğrenci hiçbir şekilde üzerine ders alamaz ve/veya üzerindeki dersi bırakamaz.

Öğrenciler, kendisi ve danışmanı tarafından imzalanan üç nüsha olarak düzenlenen ders alma formunu, ders alma–bırakma süresi sonunda, en geç bir hafta içerisinde danışmanına teslim ederler. Danışman teslim aldığı ders alma formunun bir nüshasını öğrenciye verir, bir nüshasını izlemekte olduğu öğrencinin dosyasına takar, üçüncü nüshayı ise bir hafta içerisinde bağlı oldukları birimin Öğrenci İşleri Bürosuna teslim eder. Uzaktan eğitim programlarında öğrenim gören öğrencilerin ders alma formlarına yapılacak olan işlemler, yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde öğrencinin imzası olmaksızın elektronik ortamdaki kayıtlar esas alınarak gerçekleştirilir.

Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur.