Başkanlığımız Hakkında
Karabük Üniversitesi, 29 Mayıs 2007 tarihli ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5662 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kurulmuştur.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununda belirlenen amaç ve ilkeler doğrultusunda ve yine bu kanunla düzenlenmiş olan işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklar çerçevesinde öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın farkındalığı ile hareket eden aynı zamanda Üniversitemizin tüm birimleri ile uyum içerisinde çalışan, gelişen bilgi teknolojilerinin ışığında hareket eden, güvenli ve hızlı bilgi belge hizmeti sağlayarak iç ve dış paydaşların memnuniyetinin ön planda tutulduğu bir birimdir.

Başkanlığımızın görevleri;

 1. Senato tarafından belirlenen ÖSYM kontenjanlarını YÖK’e bildirmek,
 2. Senato tarafından belirlenen yatay geçiş kontenjanları ve takvimini YÖK’e bildirmek,
 3. Çift anadal ve yandal kontenjanları ve takvimi taslağını hazırlamak,
 4. Üniversitenin akademik takvimi taslağını hazırlayarak Senatoya sunmak ve eğitim öğretim faaliyetlerinin buna göre yürütülmesini takip etmek.
 5. Öğrencilerin yeni kayıt iş ve işlemlerini yürütmek,
 6. Öğrenci belgesi, transkript vb. talep eden öğrencilere belgeleri teslim etmek,
 7. Üniversite Eğitim Komisyonu sekretarya görevini yürütmek.
 8. Açılacak olan yaz okulu derslerinin belirlenmesine ilişkin süreçleri yürütmek,
 9. Üniversitemiz mezun öğrencilerinin diploma ve diploma eklerini teslim etmek,
 10. Eğitim- öğretim ve öğrencilerle ilgili her türlü iş, işlem ve yazışmaların yapılmasını sağlamak.
 11. Öğrencilerin kayıt dondurma, kayıt silme ve mezuniyet işlemlerini yürütmek,
 12. Uluslararası öğrenciler ile ilgili Başkanlık görev alanındaki iş ve işlemleri yürütmek,
 13. Eğitim-öğretim ve öğrenci işleri ile ilgili akademik birimlere bilgi akışını sağlamak.
 14. Öğrenci burs ve öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti işlemleri ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 15. Öğrenci araç plaka tanımlama işlemleri ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 16. Öğrenci e- posta tanımlama işlemleri ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 17. Öğrenci kart başvuru ve güncelleme işlemleri ile ilgili gerekli işleri yapmak,
 18. Daire Başkanlığı bünyesindeki birimlerinin etkili ve uyumlu bir biçimde çalışmasını sağlamak.
 19. Görevi ile ilgili süreçleri, Üniversitemiz Kalite Politikası ve Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde, kalite hedefleri doğrultusunda yürütmek,
 20. Öğrenci Otomasyon Sistemini kurmak ve işletilmesini ilgili diğer Kurumlar, Üniversitemiz birimleri ve yetkilileri ile koordineli bir şekilde yürütmek,
 21. Öğrenci Belgesi, transkript, ders ve not durumları, Öğrenci durum belgesi işlemlerini ve Otomasyon Sistemindeki diğer belge işlemlerini yürütmek,
 22. Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Akademik Birimlerin OBS işlemlerini yürütmek,
 23. OBS Yetkilendirme işlemlerinin yapılması,
 24. Rektör ve Genel Sekreter tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.