667 sayılı KHK ile yerleşen öğrencilerin ücretler hk. ( Güncel )
3/7/2016 tarih ve 29779 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 667 Karar Sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname”nin 2 nci maddesinin (1) inci fıkrasına istinaden kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenci iken Üniversitemize merkezi yerleştirme sonucunda kayıt yaptıran öğrencilerin 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında ödemesi gereken ücret Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 04.09.2018 tarih ve 57802651/869 sayılı yazında değerlendirilmiş olup TÜİK tarafından yayımlanan Temmuz dönemi TÜFE artış oranının (%12,15) uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda yerleştirilen öğrenciler ücretlerini Eylül ayından başlamak üzere 9 eşit taksitte ve her ayın en geç 20’sine kadar aşağıdaki İBAN numarasına yatırmaları gerekiyor.
 
Banka Adı-Şubesi Ziraat Bankası- Karabük Üniversitesi Şubesi
İban No TR400001002293526379465072
 
Özel öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna öğrenim ücretini ödeyeceklerdir.
 
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19/12/2016 tarih ve 57802651/1179 sayılı yazısında “Öğrencilerin birinci taksiti ödemeleri halinde ilgili programa kayıtları yapılacaktır. Güz dönemi birinci taksitten sonra kalan taksitlerin ödenmemesi ya da eksik ödemesi halinde gecikme faizi uygulanmayacaktır. Söz konusu döneme ait taksitlerinin tamamlanmaması durumunda bahar dönemi kayıt işlemleri yapılmayacaktır. Mezun aşamasına gelmiş öğrencilerin ödemediği taksitlerinin var olması durumunda öğrenci adına geçici mezuniyet belgesi ya da diploma düzenlenmeyecektir.” hükmü yer almakta olup ücretlerini eksik yatıran veya hiç yatırmayan (2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı dahil) öğrencilerin mezuniyet işlemleri yapılmayacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 57808651/1179 Sayılı kararın 29. Maddesi

“Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrencilerin, mezun oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye ödemeye devam edeceklerdir her ne kadar 667 sayılı KHK’a göre hüküm altına alınmış olsa da bu öğrencilerin Öğrenci Seçme Yerleştirme Sistemi Kılavuzunda belirtilen süreler sonunda mezun olamamaları durumunda 22.23.24.25. ve 28. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla programa ait öğrenim ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.” Gereğince Ödeme Listesinde Güncelleme yapılmıştır.
 
Öğrenci Ücret Listesi