KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ KULÜPLERİ YÖNERGESİ

 

Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç:
MADDE  1- (1)  Bu Yönerge,  Karabük  Üniversitesi  öğrencilerinin ders dışı toplumsal ve kültürel gelişmelerine katkı sağlamak, onları araştırıcı ve yaratıcı niteliklere sahip bireyler olarak yetiştirmek, bütçe olanakları çerçevesinde fırsatlar sağlayarak sosyal gereksinimlerini karşılamak ve kulüplerin işleyişine ilişkin usül ve esasları belirlemek amacını taşımaktadır.

Kapsam:
MADDE 2- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarına kayıtlı öğrencilerin mesleki, eğitsel, bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal amaçlarla kurabileceği kulüpleri/toplulukları kapsar.

Dayanak:
MADDE 3- (1) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’ nun 2880 sayılı  kanunla değişik ve 47. maddeleri ile Yükseköğretim Kurumları Mediko-Sosyal  Sağlık  Kültür  ve Spor  İşleri  Dairesi   Uygulama Yönetmeliğine dayanılarak  hazırlanmıştır.

Tanımlar:
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;

 1. Kulüp: Karabük Üniversitesi ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kurduğu öğrenci kulüplerini,
 2. Topluluk: Karabük Üniversitesi ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin kurduğu öğrenci kulüplerine bağlı alt toplulukları,
 3. Kulüp Danışmanı: Öğrenci Kulüp ve topluluğunun kuruluşu, işleyişi ve denetimi hususunda Üniversite Yönetimine karşı sorumlu öğretim elemanı,
 4. Öğrenci Konseyi; Öğrenci Konseyi Başkanlığını,
 5. SKS: Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığını,
 6. Rektörlük: Karabük Üniversitesi Rektörlüğünü,
 7. Üniversite: Karabük Üniversitesini,
 8. UBYS: Karabük Üniversitesi Bilişim Yönetim Sistemini ifade eder.
 9. Genel Kurul : Kulübün ve topluluğun aktif üyelerinin oluşturduğu grubu,
 10. Yönetim Kurulu: Genel kurul toplantılarında,  üyelerin oylarıyla yönetime seçilen grubu,
 11. Denetim Kurulu: Genel kurul toplantılarında, üyelerin oylarıyla denetime seçilen grubu, ifade eder.

Kulüplerin/Toplulukların Çalışmalarında Benimsenecek İlkeler

MADDE 5– (1) Karabük Üniversitesi; öğrenci kulüp / topluluklarının çalışmalarında aşağıdaki ilkeleri yaşama geçirilmesini benimser:

 1. Öğrenci kulüplerinin / topluluklarının Üniversite imkânlarından eşit olarak yararlanması,
 2. Üniversite tarafından desteklenen program ve etkinliklerin, öğrencilerin gelişim ihtiyaçlarına uygun olmasının ve öğrencilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilmesinin gözetilmesi,
 3. Öğrencilerin yetenek ve becerilerini ortaya çıkarıp kendilerini ifade edebilmelerine fırsat veren bir ortamın yaratılması,
 4. Öğrenci kulüplerinin / topluluklarının Üniversitede bilimsel eğitimin yanı sıra sosyal bakımdan gelişmelerini sağlayacak farklı faaliyet göstermelerine imkân sağlanması,
 5. Üniversitenin her biriminde eğitsel bir atmosfer oluşturulması ve bunun sürdürülmesi,

 

İkinci Bölüm
Teşkilat

Kulüp Danışmanı:
MADDE 6- (1) Kulüp Danışmanı, Kuruluş aşamasında Kulübün kurulmasında ve sonrasında etkinliklerin gerçekleştirilmesinde bilgi, ilgi ve deneyimlerini paylaşmak üzere Rektörlük oluruyla görevlendirilir. Kulübün bu yönerge hükümlerine uygun faaliyet göstermesi, denetimi, kulübe ait demirbaş ve eşyaların muhafazası hususunda Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu ile birlikte Rektörlüğe karşı sorumludur.

(2) Bir Öğretim Elemanı birden fazla öğrenci kulübüne kulüp danışmanı olamaz. Ancak İstisnai durumlarda Rektörlük oluru ile geçici olarak birden fazla danışmanlığı üstlenebilir.

(3) Kulüp Danışmanının şehir dışında bulunması veya izinli olması halinde yerine vekalet edeceği kişiyi SKS Daire Başkanlığına bildirir.

(4) Kulüp adına kayıtlı demirbaş malzemeler kulüp danışmanına zimmetlenir, kulüp danışmanı da tutanakla kulüp başkanına teslim eder. İlgili demirbaşların muhafazasından Kulüp Danışmanı Kulüp/Topluluk başkanı ile birlikte sorumludur.

(5)  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ve Rektörlük Makamıncada uygun görüldüğü hallerde Kulüp Danışmanı değiştirilebilir.

UBYS:
MADDE 7- (1) Üniversite Bilgi Yönetimi Sistemi Öğrenci Kulüp ve Topluluklarına ait tüm işlemlerin yürütülüp takip edildiği elektronik sistemdir.

(2) Kulüp ve Topluluklar UBYS Sistemini güncel tutmak zorundadırlar, bilgileri güncellemeyen Öğrenci Kulüp ve Toplulukları hakkında gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

 

Üçüncü Bölüm
Öğrenci Kulüp ve Topluluklarının Kuruluş, Güncelleme ve İşleyiş Esasları

Öğrenci Kulüplerinin Kuruluşu:
MADDE 8- (1) Kulüpler bu yönerge esaslarına göre kurucu en az 21 öğrencinin akademik yılın başlangıç tarihinden itibaren dört hafta içinde kulüp kurmak için gerekli belgeleri doldurarak Rektörlük kayıtlarına girecek şekilde teslim eder. Tüm Başvurular SKS tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Uygun görülen öğrenci kulüplerinin kurulması için SKS tarafından Rektörlük Onayı alınır.

Kulüp kurmak için gerekli belgeler;

 1. Kulüp kuruluş ve güncelleme formu (EK-1)
 2. Kulüp Tüzüğü (EK-2)
 3. Kulüp Kurucu üye formu (21 öğrenci ) (EK-3)
 4. Faaliyet ve bütçe planı (EK-4)

 Öğrenci Topluluklarının Kuruluşu

MADDE 9- (1) Topluluklar Bu yönerge hükümlerine uygun en az 15 öğrencinin yukarıda kulüp kurma ile ilgili evraklarını tamamlayarak aktif durumda bulunan bir kulüp altında faaliyet göstermek üzere öğrenci kulübüne müracaat edecektir. Kulüp yönetim kurulu topluluk müracaatını değerlendirmede kulüp danışman onayı ve yönetim kurulunun salt çoğunluğunun alınması itibariyle Rektörlük kayıtlarına girecek şekilde müracaat eder. SKS topluluk kurma başvurularını inceleyerek karara bağlar. Uygun bulunan Topluluk Rektörlük Oluru alınarak faaliyete başlatılır. Topluluk kurulması için herhangi bir süre sınırlaması yoktur.

(2) Kulüp ve topluluk tüzüğü, yönergeye ve yürürlükte bulunan mevzuata aykırı olamaz.

(3) Öğrenci toplulukları başvuru için SKS Daire Başkanlığı’nın web sayfasında bulunan topluluk kurma formları doldurmak zorundadır.

(4) Topluluklar kulübe bağlı olarak faaliyet gösterir ve yaptığı etkinlikleri kulüp çatısı altında gerçekleştirir.

Kulüp İsimleri ve Amaçları:
MADDE 10- (1) Öğrenci Kulüpleri, amaçlarına uygun isimler alır ve aldıkları isme uygun faaliyette bulunurlar.

(2) Aynı ismi taşıyan veya amacı aynı olan birden fazla kulüp kurulamaz.

Öğrenci Kulüplerinin İşleyiş Esasları:
MADDE 11- (1) İşleyiş Esasları Açısından;

 1. Kulüpler öğrencilerin ders dışı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif  faaliyetlerine katılarak ilgi, bilgi ve yeteneklerinin geliştirilmesini ve bu yolla akademik ortama katkıyı  amaçlar.
 2. Devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, hukuk devleti ilkesine, temel hak ve özgürlüklere, laikliğe ve yasalara uygun tutum, davranış ve faaliyetlerde bulunurlar.
 3. Tüm faaliyetlerinde Üniversitenin mevcut yönerge, yönetmelik, genelge, kararlara uyarlar ve Üniversite hedefleri ile uyumlu çalışırlar.
 4. Üniversitenin olanaklarından yararlanırken bunların korunmasına ve daha çok öğrencinin yararlanabileceği   şekilde geliştirilmesine yardımda bulunurlar.
 5. Öğrenci Kulüp ve Toplulukları siyasi faaliyet gösteremezler.
 6. Üniversitenin eğitim öğretim faaliyetlerini engelleyici ve fiziki ortamına zarar verici faaliyetlerde bulunamazlar.
 7. Ticari faaliyette bulunamaz, üyelerine maddi çıkar sağlayamazlar.
 8. Kulüpler kendi faaliyet alanlarının dışına çıkarak diğer Kulüplerin çalışma kapsamına giren faaliyetlerde bulunamazlar. Bu tür faaliyetler ancak kulüpler arası anlaşma ile sağlanabilir. İşbirliği durumlarında bir kulüp kendi lehine herhangi bir hiyerarşi yaratamaz.
 9. Alkol ve tütün ürünleri ile üzerinde sağlığa zararlı ve tehlikeli olduğu belirtilen her türlü maddelerle ilgili etkinliklerde bulunamazlar. İnsan sağlığına zararlı ürünleri öne çıkaran faaliyetlerde bulunamazlar.
 10. Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Anayasa ve mevcut kanunlara aykırı faaliyette bulunamaz.
 11. Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında disiplin cezası almış öğrenciler kulübün yönetim ve denetleme kurulunda görev alamaz, kurucu üye olamaz. Bu görevlerde iken disiplin cezası alanların yönetim ve denetleme kurulu üyeliği düşer.

 Kulüplerin Faaliyet Düzeni:
MADDE 12- (1) Faaliyet Düzeni;

 1. Kulüpler Üniversitemiz içerisinde gerçekleştirecekleri etkinliklerinde “Öğrenci Kulüpleri Etkinlik Talep Formunu” etkinlik tarihinden 15 gün önce Rektörlük kayıtlarında olacak şekilde eksiksiz doldurarak teslim eder.
 2. Öğrenci Kulüp ve Toplulukları kendi adlarına gelir elde edemezler.
 3. Öğrenci Kulüp ve Toplulukları faaliyetlerini yapmak için Rektörlük Onayı ile ayni sponsorluk desteği alabilirler.
 4. İnsan sağlığına zararlı ürünleri üreten ve pazarlayan şirket ve firmaların sponsorluk önerileri kabul edilmez.
 5. Üyelerden üyelik aidatı veya başka ad altında para alınmaz, üyelerin kendi istekleri doğrultusunda ayni yardım alınabilir ve demirbaş defterine kaydı yapılır.
 6. Öğrenci Kulüp ve Toplulukları alanına uygun faaliyet gerçekleştirmek istediklerinde bütçe imkânlarından faydalanabilir.
 7. Stant açmak isteyen kulüp ve topluluklar “stant açma talep formunu” 15 gün önce Rektörlük Kayıtlarına girecek şekilde eksiksiz teslim etmeleri gerekmektedir.
 8. Faaliyet alanına uygun malzeme istekleri ile ilgili formu malzemeyi teslim almayı istedikleri tarihten 15 gün önce Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
 9. Kulüpler karabuk.edu.tr uzantılı internet sitesi ve mail adresi oluşturabilir.
 10. Üniversite içi ve dışı tüm etkinlikler Rektörlük Onayı Alındıktan sonra gerçekleştirilir.
 11. Öğrenci Kulüp ve Toplulukları Faaliyet alanına uygun teknik gezi düzenleyebilir.
 12. Kulüpler Fahri Üyelik kabul edebilir. Ancak fahri üyeler yönetim Kurulu Denetleme Kurulu ve Genel Kurulda yer alamazlar.

Dördüncü Bölüm
Kulüp Organları, Defter ve Evraklar

Genel Kurul:
MADDE 13- (1) Genel Kurul; Kulübün en yetkili karar organıdır. Bir öğrenim yılında en az iki kez toplanır. Genel Kurul Toplanma tarihleri güz dönemi ilk 8 hafta, bahar dönemi son 8 haftadır. Kulübe kayıtlı üyelerin tamamını ifade eder. Genel Kurulun toplantı sayısı üye tam sayısının yarısından bir (1) fazlasıdır. Genel Kurul toplantısı yönetim kurulu tarafından 15 gün önce duyurulur. Aktif Kulüpler Akademik yılın sonunda genel kurullarını kulüp danışmanının katılımıyla yaparlar. Yeni kurulan kulüpler kuruluşu tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içinde genel kurullarını yaparlar.

(2) Görevleri;

 1. Divan Kurulunu seçer ve divan başkanı genel kurul toplantısını devam ettirir.
 2. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçer.
 3. Yönetim ve Denetleme Kurullarının sunduğu faaliyet ve denetim raporlarını görüşür ve karara bağlar.
 4. Kulüp tüzüğünde yapılacak değişiklikleri bu yönergeye ve mevzuata göre inceleyerek karara bağlar.
 5. Genel Kurul; kulübe UBYS sisteminde kayıtlı üyelerin 1/3 ünün yazılı isteği ile olağanüstü toplanır.
 6. Kulüp üyeliğinden çıkarılma işlemini, genel kurula katılanların salt çoğunluğu kabul ederek karara bağlar.
 7. Genel Kurul toplantısında, toplantı tutanağının tutulması zorunludur. Toplantı tutanaklarının toplantıdan sonra en geç 7 gün içerisinde Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na teslim edilmesi gerekir.

Yönetim Kurulu:
MADDE 14- (1) Yönetim Kurulu; En az 5 Asil, 3 yedek Üye veya en fazla 7 Asil, 3 Yedek Üyeden oluşan kulübün yürütme organıdır. Yönetim Kurulu asil üyelerinden birinin görevi düşmesi sonucu yedek üyelerden bir kişi yönetim kuruluna dâhil edilir. Genel kurul tarafından seçilmiş başkanının Yönetim Kurulundan ayrılması durumunda yönetim kuruluna bir yedek üye dahil edilir ve yönetim kurulu kendi aralarında seçim yaparak başkanı belirler.

(2)Yönetim Kurulundan 3 kişi ve üstünün istifası söz konusu olduğu durumlarda kulüp tekrar Genel Kurulu toplamak durumundadır.

(3) Yönetim Kurulunun Görev ve yetkileri;

 1. Yönetim Kurulu başkanın veya yönetim kurulu üyelerinin isteği üzerine toplanır. Kararlar salt çoğunluk ile alınır.
 2. Öğrenci Kulüp ve Toplulukları yapacak oldukları etkinlikler için, Kulüp Danışmanın bilgisi ve imzası, kulüp yönetim kurulu kararı ile birlikte yazılı olarak Rektörlüğe başvurur ve SKS’den izin alır. Kulüp Yönetim Kurulu kararında Yönetim Kurulu üyeleri ve Kulüp Danışmanının imzası olması zorunludur.
 3. Yıllık çalışma planını akademik yılbaşında SKS tarafından değerlendirilmek üzere Rektörlüğe bildirir.
 4. Faaliyet planına uygun gerçekleştirdikleri etkinliklerin bitiminden 1 hafta içerisinde raporunu SKS’ ye bildirmek zorundadır.
 5. Akademik yıl sonunda faaliyet raporlarını Kulüp Genel Kuruluna onaylatır, UBYS sistemine kayıt eder ve SKS’ ye bildirilir.
 6. Yönetim Kurulu kulübün faaliyetleri için çeşitli çalışma gurupları oluşturabilir.
 7. Yeni üye alma işlemlerini UBYS’ den yürütür. Genel kurula üyelerin katılımını denetler üyelikten çıkarma işlemlerini genel kurula sunar. UBYS sisteminin kullanım yetkisi Kulüp Başkanına aittir.
 8. Genel Kurulu organize eder, alınan kararları uygular ve üyelere duyurur.
 9. Etkinlik  duyurularını  (Afiş,  Broşür  ve internet vb.) Rektörlük Onayı alındıktan sonra yapar.
 10. Kulüp Danışmanı Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Ancak oy Hakkı yoktur.
 11. Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri başka bir kulübün yönetiminde ve Denetim Kurulunda bulunamazlar.
 12. Kulüp Tüzüğü ile ilgili çalışmaları yürütür. Değişiklik yapılması için Genel kurula sunar değişiklikleri ve SKS’ ye bildirir. Rektörlük Onayı alınması ile tüzük değişikliği yürürlüğe girer.

Denetim Kurulu:
MADDE 15- (1) Denetim Kurulu; Yönetim kurulu Üyeleri haricinde Genel Kurulda gizli oy ile seçilen 3 asil 2 yedek üyeden oluşan Yönetim kurulunun icraatlarını denetleyen ve Yönetim Kurulundan bağımsız olan bir kuruldur. Kulüp Danışmanı, Genel Kurul ve SKS’ye karşı sorumludur.
(2) Denetim kurulunun görevleri;

 1. Kurul bir akademik yılda 2 defa denetim yapar. Denetim Raporunu Genel kurul ve       SKS’ye sunar.
 2. Gerektiğinde Yönetim Kurulunu yazı ile uyarır.
 3. Denetim kurulunu Genel Kurul görevden alabilir.
 4. Kulübe ait demirbaş eşyaların Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına kaydının yapılmasını sağlar.

Yedek Üyeler:
MADDE 16- (1) Yönetim ve Denetim Kurulu Yedek Üyeleri, seçimde aldıkları oy esas alınarak, Yönetim ve denetim kurulu asil üyeliklerinden herhangi bir nedenden dolayı ayrılan olursa asil üye olur. Boşalan asil üyenin görevi yedek üyenin katılımı ile yönetim kurulunun salt çoğunluğu ile seçilerek görevlendirilir.

Sponsorluk:
MADDE 17- (1) Öğrenci Kulüp ve Toplulukları, faaliyetleri için iaşe, ulaşım, konaklama ve mali kaynak amacıyla çeşitli özel yada kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilir. Sponsorluk hizmeti almadan önce yapılacak işbirliğinin ve sağlanacak desteğin içeriği   hakkında   SKS   Daire   Başkanlığına   bilgi   vermek zorundadır.  Sponsorluklar    Karabük Üniversitesini hukuki, cezai ve mali sorumluluk altına sokucu nitelikte olamaz. Alkol ve tütün ürünleri üreten, pazarlayan şirketlerin sponsorluk önerilerini kabul edilemez.

Kulüp Defterleri:
MADDE  18- (1) Kulübün Faaliyetlerinde  kullanılmak  üzere  tutanak  ile   teslim  edilen defterlerdir.

(2) Kulüp Defterleri;

 1. Evrak Kayıt Defteri:  Kulübün    kurum     veya     kuruluşlarla     yapmış    oldukları yazışmaların kaydının tutulduğu defterdir.
 2. Karar Defteri: Toplantılarda alınan kararların yazı altına alındığı ve Yönetim Kurulu toplantısında bulunan üyelerin ve Kulüp Danışmanının imzasının bulunması gereken defterdir.
 3. Demirbaş Eşya Defteri: Kulübün demirbaş eşya kaydının yapıldığı defterdir.

(3) Kulüpler yükümlü oldukları defter ve kayıtları UBYS sistemi üzerinden yapılması gereken işlemleri yapmaması, eksik veya yanlış bilgi ve belgelere yer veren, defter veya belgeleri talebi halinde, bu yönerge hükümlerince SKS‘ye getirmeyen kulüplerin faaliyetleri durdurulur ve kapatılması istemi ile Rektörlük onayı alınır.

 

Beşinci Bölüm
Yaptırım

MADDE 19- (1) Aşağıdaki durumları yerine getirmeyen kulüplerin faaliyetleri Rektörlük Onayı ile dondurulur.

 1. Her Akademik yılın sonunda toplanarak genel kurullarını yapmayan, yönetim organlarını belirlemeyen, faaliyet planını ve diğer evraklarını teslim etmeyen,
 2. Öğretim   yılı sonunda faaliyet raporunu   ve denetim  raporlarını    SKS’ye sunmayan,
 3. Kulübe verilen defter, demirbaş, eşya vb.  malzemeler zarar verilmesi ve amacına uygun kullanılmaması,
 4. Rektörlükçe yapılan yazışmaların gereğini yerine getirmeyen,
 5. Üye listelerini UBYS sisteminde güncellemeyen, yönetim kurulu değişikliklerini bildirmeyen, faaliyet planını ve faaliyet raporlarını UBYS sistemine kayıt etmeyen

(2) Aşağıdaki durumları yerine getirmeyen kulüpleri Rektörlük Onayı ile kapatılır.

 1. Kulüp Üye Sayısı 21’in altına düştüğü durumlarda,
 2. İnsan sağlığına zararlı ürünleri öne çıkaran faaliyetlerde bulunan,
 3. Siyasi faaliyetlerde bulunan,
 4. İzinsiz faaliyetlerde bulunan,
 5. Üniversitenin fiziki ortamına veya eğitim faaliyetine zarar verecek etkinliklerde bulunan,
 6. Fiziksel şiddet, nefret ve ayrımcılık uyandıran etkinliklerde bulunan,
 7. Yılda en az iki defa genel kurul yapmayan kulüpler kapatılır.
 8. Öğrenci kulübünün yapacağı ilk genel kurul toplantısında 15 kişilik yönetim ve denetim kurulunun bulunmaması,2. Genel kurulda ise en az 21 kişinin katılım sağlamadığı kulüpler uyarılmaksızın kapatılır.
 9. Eğitim Öğretim yılının başlangıç tarihinden itibaren ilk 8 hafta içerisinde genel kurul toplatısına yapmayan, genel kurul sonuç bildirimlerini, faaliyet planlarını bildirmeyen kulüpler uyarılmaksızın kapatılır.
 10. Denetleme Kurulları tarafından hazırlanması gereken denetim raporları her iki yarıyıl dönemimin sonunda SKS Daire Başkanlığına iletmeyen kulüpler uyarılmaksızın kapatılır.
 11. Akademik yıl içerisinde en az 2 kez genel kurul yapmayan kulüpler, her iki dönem içerisinde genel kurul toplantısı hariç en az 2 bilimsel, kültürel ve sportif etkinlik yapmayan kulüpler uyarılmaksızın kapatılır.
 12. Kulüplere teslim edilen demirbaş malzemelerin zarar görmesi veya kaybolması halinde, durumu tutanakla SKS Daire Başkanlığına bildirmeyen kulüpler kapatılır ve ilgili öğrenciler hakkında gerekli cezai işlem başlatılır.
 13. Her kulüp genel kurul kararı ile kendi feshini isteyebilir.

 

Altıncı Bölüm
Çeşitli ve Son Hükümler

 

MADDE 20- (1) Öğrenci Kulüpleri aracılığı ile yapılan etkinliklerde Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ihlali durumunda Karabük Üniversitesi Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Hükümleri uygulanır.

(2) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi ve Rektörlük Makamınca da uygun görüldüğü hallerde Kulüp faaliyetleri süreli veya süresiz dondurulabilir veya Kulüp kapatılabilir.

Yürürlük
Madde 21- (1) 25/03/2014 tarih ve 2014/06 sayılı Senato Kararı ile kabul edilen Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(2) Bu yönerge, Senato tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 23 – (1) Bu Yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

*07/10/2016 tarih ve 2016/15-6 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.