Azami Öğrenim Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Önemli Duyuru
26 Kasım 2014 tarih ve 29187 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6569 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanuna eklenen GEÇİCİ MADDE 67’de “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından azami sürelerin hesaplanmasında, daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.” hükmünün uygulanmasına ilişkin alınan Üniversitemiz Senato Kararı uyarınca; Üniversitemizde öğrenim gören öğrencilerin azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı bahar yarıyılı başlangıç olarak kabul edilmiştir.