T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ


Amaç:
Madde 1

Yandal programının amacı, Anadal lisans programlarını başarıyla yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini sağlamaktır.

Kapsam:
Madde 2

Bu yönerge Karabük Üniversitesi Yandal Programlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak:

Madde 3
24 Nisan 2010 tarih ve 27561 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 16 ile 17 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Programın Açılması:

Madde 4
Aynı yükseköğrenim kurumunda yürütülen lisans diploma programları arasında ilgili bölümlerin, fakülte ve yüksekokul kurullarının önerisi üzerine senatonun onayı ile Yandal programı açılır.

 Yandal Programına Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5
a) İlgili bölüm her akademik yılın sonunda, izleyen akademik yılın program ve kontenjanlarını, başvuru tarihlerini ve varsa özel koşullarını belirleyerek Dekanlığa/Müdürlüğe bildirir. Dekanlık/Müdürlük bu kontenjanları ilan eder.
b) Öğrenci ilan edilmiş olan yandal programına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 6.yarıyılın başında başvurabilirler.
c) Yandal programına başvurular, Rektörlükçe Akademik Takvimde belirlenen tarihler arasında, başvuru formu ve transkript belgesi ile öğrencinin kayıtlı olduğu Fakülte Dekanlığına/Yüksekokul Müdürlüğüne yapılır.
d) Öğrencinin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 olması olması gerekir. Başvurular, o Programın yürütüldüğü ilgili Yönetim Kurulları tarafından değerlendirilir.
e) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam öğrenci sayısı o programın o yılki birinci sınıfın birinci yarıyıl asli öğrenci sayısının %10 unu geçemez.

Yandal Programı

Madde 6
a) Yandal programı ortak dersler dışında en az 18 krediden oluşur.
b) Yandal programı nedeniyle öğrencinin, anadal lisans programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için, ayrı karne ve ayrı transkript belgesi düzenlenir. İki programa birden saydırılan dersler her iki transkriptte de gösterilir.
c) Yandal programındaki dersleri saptamada ve bunların alınacağı yarıyılları planlamada, öğrencilere yardımcı olmak ve yandal programının amacına uygun biçimde yürütülmesini sağlamak üzere, yandal yapılan Bölüm Başkanınca, öğretim üyeleri arasından bir Yandal Programı Koordinatörü görevlendirilir. Yandal Programı Koordinatörü öğrencilerin anadal lisans/anadal önlisans programı danışmanları ile iletişim içinde görev yapar.
d) Bir öğrenci lisans öğrenimi sırasında en çok bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Çift anadal programına kayıt yaptıranlar yandal, yandal programına kayıt yaptıranlar çiftanadal programına kayıt yaptıramazlar.
e) Yandal programına başvurusu kabul edilen öğrenci, yandal programı kapsamında, Senato kararı ile belirlenmiş olan dersleri almak ve bu dersleri başarmak zorundadır. Yandala kabul edilecek öğrencilerin sorumlu olacakları dersler, yandal programı koordinatörünün önerisi üzerine Bölüm ve Fakülte/Yüksekokul Kurulunca belirlenir ve Üniversite Senatosunun onayına sunulur.
f) (Değişik: Karabük Üniversitesi Senatosu 17.06.2014 tarih, 2014/11 Toplantı 111 numaralı Karar) Yandal programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 olması şarttır. Bu şartı sağlayamayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir. Öğrencinin başarılı olduğu ve anadal programına sayılmayan dersler, genel not ortalamasına dahil edilmeksizin transkript ve diploma ekinde yer alır.
g) Öğrencinin iki programa ortak sayılan bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.

Başarı-Mezuniyet ve Yandal Sertifikası

Madde 7
a) Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
b) Anadal programında izinli sayılan öğrenci, yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere, başvuruları halinde, yandal programının bağlı olduğu Dekanlık/ Müdürlük onayı ile yarıyıl izni verilebilir.
c) Yandal programında, izin almadan iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.
d) Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.
e) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programını en az 2.50 ortalamayla tamamlayan öğrenciye yandal sertifikası verilir.
f) Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere, bu programı tamamlamak için en fazla bir yarıyıl süre tanınır. Bu süre, Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun gerekçeli kararı ile 2 yarıyıl daha uzatılabilir. Ek süre boyunca yandal yaptıkları bölüme ait öğrenci katkı payını, lisans programında geçirdikleri toplam yıl sayısı göz önüne alınarak ödemeye devam ederler. Yüksek lisans programına kayıt oldukları takdirde de, ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını öderler. Bu öğrenciler hakkında karar almaya, öğrencinin izlediği yandal programını veren Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri yetkilidir.
g) Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, başvurması halinde, bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse, ilgili Bölümün önerisi ve Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun onayı ile, yandal sertifikası alabilir.
h)Öğrencinin yandal programındaki başarı durumu, anadal programındaki mezuniyetini etkilemez.

Madde 8
Bu yönerge Karabük Üniversite Senatosunda onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 9
Bu yönergeyi Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Bu Yönerge, 21/05/2013 tarih ve 2013/07-52 sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.