KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
MESLEK YÜKSEKOKULLARI KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ

 

AMAÇ
Madde 1- Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi bünyesinde yer alan Meslek Yüksekokullarındaki eğitim organizasyonu,üretkenliğin arttırılması ve sorunların giderilmesi için gerekli planlama ve uygulamaları yapmak,bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve Rektörlüğe karşı sorumlu olmak üzere kurulan “ Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü” nün  çalışma esaslarını belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
 
KAPSAM
Madde 2- Bu Yönerge “ Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğü” nün görevleri, organları ve işleyişi ile ilgili esasları kapsar.
 
DAYANAK
Madde 3- Bu Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 14. Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
 
TANIMLAR
Madde 4-
Bu Yönergede yer alan terimlerden;
 
a)      Rektörlük:  Karabük Üniversitesi Rektörlüğünü,
b)      Senato:  Karabük Üniversitesi Senatosunu,
c)      Koordinatörlük: Karabük Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Koordinatörlüğünü,
d)      Koordinatör: Karabük Üniversitesi Rektörü tarafından görevlendirilen eğitimden sorumlu Rektör Yardımcısını,
e)      Meslek Yüksekokulları: Karabük Üniversitesi bünyesindeki Meslek Yüksekokullarını, ifade eder.
 
KOORDİNATÖRLÜĞÜN GÖREVLERİ
Madde 5- Koordinatörlüğün  görevleri aşağıda belirtilmiştir:
 
a)      İlgili kurumlarla işbirliği yaparak, Sektörlerin yükseköğrenimli ara insangücüne ilişkin gereksinimlerini belirlemek; Meslek Yüksekokullarının bu amaç doğrultusunda eğitim yapmalarını sağlamak üzere eğitim-öğretim plan taslakları hazırlamak, bu taslaklarda uygulamalı eğitime ağırlık verilmesini sağlayan düzenlemeler yapmak ve Rektörlüğe teklif etmek
b)      Meslek Yüksekokullarının kaynak yaratma potansiyellerini ve üretkenliklerini  arttırıcı çalışmalar yapmak; personel, kütüphane, laboratuar, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak için gerekli planlama, uygulama, işbirliği ve koordinasyon çalışmalarını yapmak ve desteklemek
c)      Meslek Yüksekokulları programlarında görevlendirilecek öğretim elemanlarının genel niteliklerini belirleyici kriterleri tesbit ederek Rektörlüğe teklif etmek
d)      Meslek Yüksekokulu mezunlarına yönelik hizmet içi sertifikalı eğitim programlarının düzenlenmesini desteklemek
e)      Meslek Yüksekokullarına sınavsız yerleştirilen öğrencilerin eğitimleri sırasında oluşan             
sorunların giderilmesinde gerekli koordinasyonu sağlamak
 

 

ORGANLAR
Madde 6- Koordinatörlüğün organları şunlardır:
 
a)      Koordinatör
b)      Müdürler Kurulu
c)      Programlar Kurulu
 
Madde 7- Koordinatör, Karabük Üniversitesi Rektörü tarafından eğitimden sorumlu olarak görevlendirilen Rektör Yardımcısıdır. Görevleri;
        
a)      Koordinatörlüğü yönetmek ve Müdürler Kurulu ile Programlar Kurulu’na başkanlık etmek,         
b)      Müdürler Kurulu kararlarını Rektörlüğe teklif etmektir.
 
Madde 8- Müdürler Kurulu, Koordinatör başkanlığında Meslek Yüksekokulu Müdürlerinden oluşur ve bu Yönergenin 5. Maddesinde belirtilen görevleri yerine getirmek üzere kararlar alır ve Programlar Kurulu üyeleri arasından ve benzer programlarda görev yapanlardan çalışma grupları oluşturur.
 
Müdürler Kurulu  Koordinatörün daveti üzerine toplanır. Kurul toplantıları üyelerin yarıdan bir fazlasının katılımı ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Koordinatörün katılamadığı toplantılara, yetki verdiği Meslek Yüksekokulu Müdürü başkanlık eder.
 
Madde 9- Programlar Kurulu, Koordinatörün başkanlığında, Meslek Yüksekokullarında yürütülen programların Program Sorumluları ile Rektörlük tarafından Meslek Yüksekokulları öğretim elemanlarından görevlendirilecek 3’er üyeden oluşur. Kurul, Koordinatörün çağrısı üzerine toplanır,görüşmeler yapar ve karar alır. Görevleri;

a)      Müdürler Kurulu kararı ile üyeleri arasından oluşturulan çalışma  gruplarınca Koordinatörlüğün görevine ilişkin konularda inceleme,araştırma,uygulama,işbirliği ve çalışmalar yapmak, bu çalışmaların sonuçlarını Müdürler Kurulu’na sunmak,
b)      Meslek Yüksekokullarının benzer programlarındaki eğitim-öğretim ve uygulamalarında uyumu sağlayıcı düzenlemeler yapmak, farklı programlarda yer alan benzer derslerin içeriklerinin ve bu derslere ilişkin uygulamaların benzeştirilmesine ilişkin düzenlemeler yapmak ve bu düzenlemeleri Müdürler Kurulu’na sunmaktır.
 
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Madde 10- Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi Senatosu’nda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 11-  Bu Yönerge hükümlerini Karabük Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

***

02/07/2008  tarih ve 2008/5.7 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.