KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TEZ YAZIM VE BASIM YÖNERGESİ

 

Amaç ve Kapsam

 

MADDE 1- Bu Yönerge, Karabük Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı Anabilim Dallarında hazırlanacak olan lisansüstü tezlerin yazım şekli, sunuluşu ve dağıtılması esaslarını düzenler.

 

Tanımlar

 

MADDE 2- Bu yönergede kısa olarak kullanılan terimler aşağıdaki anlamları ifade eder

 

Üniversite: Karabük Üniversitesi,

Senato: Karabük Üniversitesi Senatosu,

Enstitü: Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,

Yönetmelik: Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği,

Yönerge: Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ‘Tez yazım ve Basım Yönergesi’

 

Tez Yazım Kılavuzu

 

MADDE 3- Karabük Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı anabilim dallarında hazırlanacak olan lisansüstü tezlerin yazımı ‘Lisansüstü Tezleri Yazım Kılavuzu’na uygun olarak yapılır.

 

Tezin Savunması için Teslimi

 

MADDE 4- Lisansüstü öğrencisi, tez savunma sınavına girmeye hazır olduğunu belirten bir dilekçeye danışmanı tarafından kabul edilen tezin ciltlenmemiş kopyalarını ekleyerek Anabilim Dalı Başkanlığına başvurur. Teslim edilecek kopyaların adedi jüri asıl üye sayısı kadardır. Tez tesliminden itibaren aday, yüksek lisans ve doktorada bir ay içinde sınava alınır. Zorunlu hallerde bu süre Enstitü Yönetim Kurlunca uzatılabilir.

 

Jürilerin Oluşturulması

 

MADDE 5- Tez savunma jürilerinin, sınav yerinin ve tarihinin belirlenmesi ile başka üniversitelerden seçilen jüri üyelerinin görevlendirilmesi, danışmanın görüşü ve Anabilim Dalı Kurulunun teklifi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

 

Tezlerin Jürilere İletilmesi

 

MADDE 6- Tezin ciltlenmemiş kopyaları ilgili Enstitü kontrolünden sonra jüri üyelerine dağıtımı Enstitü Müdürlüğü’nce yapılır. Tez, jüri üyelerine sınav gününden en az onbeş gün önce iletilir.

 

Sınav Sonucu ile İlgili işlemler

 

MADDE 7- Sınav sonucu yönetmelik gereği bir tutanak ile en geç üç gün içinde jüri başkanı tarafından Enstitüye iletilir. Tutanağın bir örneği Enstitü tarafından ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına gönderilir.

 

Savunma sınavında başarılı olan öğrenci, varsa jürinin önereceği düzeltmeleri de yaparak tezin ciltlenmemiş bir kopyasını en geç bir ay içinde Enstitüye teslim eder.

Başarısızlık durumunda, yönetmeliğin ilgili maddelerince verilecek ek süreler  öğrenciye duyurulur. Tekrar başarısızlık halinde öğrencinin Enstitü ile ilişkisi kesilir.

 

Tezlerin Enstitüde İncelenmesi

 

MADDE 8- Enstitüye teslim edilen tez kopyası, bir hafta içinde şekil yönünden ‘Lisansüstü Tezleri Yazım Kılavuzu’na uygunluğu açısından incelenir. İnceleme sonucu düzeltme önerilen tez, gerekli değişikliklerin onbeş gün içinde yapılması isteği ile Enstitü tarafından ilgili öğrenciye iade edilir.

 

Tezinin şekli yönünden uygunluğuna karar verilen öğrenci, üç adet ciltlenmiş tez kopyasını ve iki adet elektronik kopyasını onbeş gün içinde Enstitüye teslim eder. Ciltlenmiş tez kopyalarının biri ilgili Anabilim Dalı Başkanlığına olmak üzere, Üniversite ve Enstitü kütüphanelerine, tezin iki adet elektronik kopyası ise YÖK Dökümantasyon Merkezi’ne ve Enstitü kütüphanesine Enstitü tarafından dağıtılır.

 

Yaptırımlar

 

MADDE 9- Madde 7 ve 8 de sözü edilen süre sınırlarına uymayan öğrenci hakkında yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.

 

Yetki

 

MADDE 10- Bu yönergede yer almayan konularda, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile gerektiğinde Enstitü Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

 

Yürürlük

 

MADDE 11- Bu yönerge Karabük Üniversitesi Rektörlük onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

 

Yürütme

 

MADDE 12- Bu yönerge hükümlerini, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü yürütür.

 

***

02 /07/2008 tarih ve 2008/05.9 Sayılı Senato Kararı ile kabul edilmiştir.