ÖĞRENCİ İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Fatih OĞUZ
Görev ve Sorumlulukları 1- Yeni öğrenci kontenjanlarının belirlenerek, ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak.
2- Yeni öğrenci kayıtlarının yapılmasını sağlamak.
3- Yatay geçiş kontenjan ve koşullarının belirlenmesini, ilan edilmesini, başvuruların alınmasını, sonuçların ilan edilmesini ve kayıtların yapılmasını sağlamak.
4- Dikey geçiş kontenjanlarının belirlenerek ÖSYM’ye gönderilmesini sağlamak, kayıt öncesi hazırlık ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak
5- Çift anadal kontenjanlarının belirlenmesini, ilan edilmesini, başvuruların alınmasını ve ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
6- Çift anadal kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
7- Ek kontenjan kayıtları öncesi hazırlık ve kayıt işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
8- Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretlerinin banka sistemine tanımlanması ve öğrencilerin ilgili tarihlerde bu ücretleri yatırması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
9- Akademik takvim düzenlenmesi işlemlerini yapmak.
10- Üniversitemiz bünyesindeki akademik programlara ait öğretim planlarının Eğitim Komisyonunda görüşülmesini, Senatoda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesini ve kabul edilen öğretim planlarının otomasyon sistemine girişinin yapılmasını sağlamak.
11- İlgili birimlerden gönderilen kayıt silme, kayıt dondurma, disiplin cezası, mezuniyet vb. Yönetim Kurulu Kararlarının otomasyon sistemine girişinin yapılmasını sağlamak.
12- Not girişi ve düzeltmelerine ilişkin ilgili birimlerden gönderilen Yönetim Kurulu Kararlarının otomasyon sistemine girişinin yapılmasını sağlamak.
13- Öğrenci kimliklerinin hazırlanmasını ve ilgili birimlere dağıtımını sağlamak.
14- Diploma ve diploma eklerinin düzenlenmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
15- Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının ve koşullarının belirlenmesini, ilan edilmesini, başvuruların alınmasını, ilgili komisyonlara gönderilmesini, sonuçların ilan edilmesini, kayıtların yapılmasını ve kayıt olan öğrenci listelerinin hazırlanmasını sağlamak.
16- Staj kontenjanlarının ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
17- ÖSYM istatistik formlarının hazırlanmasını ve sisteme girişlerini sağlamak.
18- Disiplin cezası alan öğrencilere ait işlemlerin yapılmasını sağlamak.
19- Başarı oranları ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak.
20- Yeni bölüm, program, anabilim dalı açılması ile ilgili iş ve işlemlerin yapılmasını sağlamak.
21-  Kurum içi ve kurum dışı gerekli yazışmaların yapılmasını sağlamak.
22-  Başkanlık bünyesinde taşınır işlemleri ilgili işlerin yürütülmesini sağlamak.
23- Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işleri ve işlemleri yapmak.
 
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Teknisyen
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Özcan ÇALIKUŞU
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2-  Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Serkan IŞIK
Görev ve Sorumlulukları 1- İlgili eğitim öğretim yılında uygulanacak öğretim planlarına ilişkin değişiklik talepleri ve yeni açılan programlara ait öğretim planlarının Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerden talep edilmesi.
2- İlgili kurul kararları ile gönderilen öğretim planları Üniversite Eğitim Komisyonunda görüşülmek üzere komisyon gündemine alınması.
3- Eğitim Komisyonunda kabul edilen öğretim planlarının Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesi.
4- Senato tarafından kabul edilen öğretim planlarının karar ile birlikte Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülere gönderilmesi.
5- İlgili eğitim öğretim yılına ait kayıt duyurusunun  (LGS ve DGS) hazırlanması ve web sayfasında ilan edilmesinin sağlanması.
6- Kayıt sonrasında kayıt sayılarına ilişkin bilgilerin ÖSYM’ye gönderilmesi.
7- YÖK tarafından belirlenen yatay geçiş kontenjanlarına ilave kontenjan talepleri, yurt dışı yatay geçiş kontenjan talepleri ve kurum içi yatay geçiş kontenjan taleplerinin Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarından talep edilmesi.
8- Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulları tarafından belirlenerek gönderilen yatay geçiş kontenjanları ile yatay geçiş başvuru ve değerlendirme takviminin Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Genel Sekreterlik Makamına gönderilmesi.
9- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayınlanan yatay geçiş kontenjanları, yatay geçiş başvuru şartları ve takvimin web sayfasında ilan edilmesinin sağlanması.
10- İlgili eğitim öğretim yılında Fakülte/Yüksekokul bünyesinde açılacak olan çift anadal programların ve bu programlara ait kontenjanların Dekanlık/Müdürlüklerden talep edilmesi.
11- Dekanlık/Müdürlükler tarafından ilgili kurul kararı ile gönderilen çift anadal programları ve kontenjanlarının Üniversite Eğitim Komsiyonunda görüşülmek üzere komisyon gündemine alınması.
12- Eğitim Komisyonunda kabul edilen çift anadal programları ve kontenjanlarının Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesi.
13- Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen çift anadal programları ve kontenjanlarının web sayfasında ilan edilmesinin sağlanması.
14- Öğrenci sayıları bilgi derleme sistemi ile ilgili olarak ÖSYM tarafından gönderilen yazı gereğince sisteme bilgi girişi yapacak personellerin yetkilendirilmesi ve şifre tanımlanması.
15- Formların teslim işlemi tamamlandıktan sonra sistem üzerinden alınan dökümün ÖSYM'ye gönderilmesi.
16- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen staj kontenjan talep yazısının akademik birimlere gönderilerek staj kontenjan taleplerinin istenmesi.
17- Akademik birimler tarafından belirlenerek gönderilen kontenjan taleplerinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi.
18- Dekanlık ve Müdürlüklerden ilgili kurul kararları ile birlikte gönderilen bölüm/program/anabilim dalı açılması için başvuru dosyalarının Üniversite Eğitim Komisyonunda görüşülmek üzere komisyon gündemine alınması.
19- Eğitim Komisyonunda kabul edilen dosyaların Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesi.
20- Senato tarafından kabul edilen dosyaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gönderilmesi.
21- Gönderilen başvuru dosyalarına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilen cevap yazılarının ilgili birimlere gönderilmesi.
22- Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda takvim taslaklarının (ilgili eğitim öğretim yılına ait önlisans, lisans ve yüksek lisans akademik takvimi, öğrenci temsilciliği seçim takvimi, özel yetenek sınav takvimi) hazırlanması.
23- Hazırlanan takvim taslaklarının Üniversite Eğitim Komisyonunda görüşülmek üzere komisyon gündemine alınması.
24- Eğitim Komisyonunda kabul edilen takvimlerin Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesi.
25- Senato tarafından kabul edilen takvimlerin  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına ve ilgili birimlere gönderilmesi, web sayfasında ilan edilmesinin sağlanması.
26- Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerden gelen ve Eğitim Komisyonunda görüşülmesi gereken kararların Üniversite Eğitim Komisyonu gündemine alınması.
27- Gelen kararlar doğrultusunda hazırlanan Eğitim Komisyonu gündeminin komisyon üyelerine elektronik posta ve  üst yazı yoluyla gönderilmesi.
28- Eğitim Komisyonu sonunda alınan kararların komisyon üyelerine imzalattırılması.
29- Eğitim Komisyonu kararlarının Üniversite Senatosunda görüşülmek üzere Genel Sekreterliğe gönderilmesi.
30- İlgili eğitim öğretim yılına ait öğrenci kontenjanlarının akademik birimlerden talep edilmesi.
31- Akademik birimler tarafından gönderilen kontenjan taleplerinin Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Genel Sekreterlik Makamına gönderilmesi.
32- Üniversite Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci kontenjanlarının ÖSYM’ye bildirilmesi.
33- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.
34- YÖKSİS veri girişleri ve güncellemeleri.
35- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Alparslan BAŞDOĞAN
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Muhammet Akif YAĞIMLI
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Mehmet KARAOĞLU
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Tekniker
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Mustafa TİLKİ
Görev ve Sorumlulukları 1- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasının güncellenmesi
2- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında ilan edilmesi gereken her türlü duyurunun web sayfasına konulması.
3- Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerden gelen ve öğrenci otomasyon sistemine girilen mezuniyet kararları sonucunda mezun olan öğrencilerin diplomalarının pdf formatında oluşturulması.
4- Oluşturulan diplomaların basımının yapılması.
5- Kontrol işlemleri tamamlanan diplomaların imza için ilgili birimlere gönderilmesi.
6- İlgili birimlerden imzalanarak gönderilen diplomaların Rektörün imzalaması için Rektörlüğe gönderilmesi.
7- Rektör tarafından imzalanan diplomaların arka yüzünün imzalanması için diplomaların Öğrenci İşleri Daire Başkanına sunulması.
8- Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanan diplomaların ıslak ve soğuk mühür işlemlerinin yapılması.
9- Basılan diplomalara ait diploma numaralarının öğrenci otomasyon sistemine girilmesi ve diploma defterine kayıtlarının yapılması.
10- Kayıt işlemleri sona eren diplomaların ilgili birimlere tutanakla teslim edilmesi.
11- Diploma ekinin ön yüzündeki bilgilerin kontrol edilmesi.
12- Diploma eklerinin pdf formatında oluşturulması ve basımının yapılması.
13- Diploma eklerinin imzalanmak üzere Öğrenci İşleri Daire Başkanına sunulması.
14- Öğrenci İşleri Daire Başkanı tarafından imzalanan diploma eklerinin ıslak ve soğuk mühür işlemlerinin yapılması.
15- Diploma defterine kayıtları yapılan diploma eklerinin tutanakla ilgili birimlere teslim edilmesi.
16- Başkanlık bünyesinde teknik hizmetlerin verilmesi.
17- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
 
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Nebiye AKMANOĞLU
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Türkan SAĞIR
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Leyla ÇOŞKUN
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Adem ÇİFTÇİ
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Sezer İNCE
Görev ve Sorumlulukları 1- Üniversiteye yeni kayıt yaptıran (Ek  Kontenjan, DGS, Yabancı Uyruklu, Erasmus, Farabi vb.) öğrencilerin kimlik kartlarının basılabilmesi için gerekli bilgilerin ve öğrencilerin fotoğraflarının Bilgi İşlem Daire Başkanlığına gönderilmesi.
2- Yabancı uyruklu öğrenci başvuru, kayıt kabul ve kayıt takvimi taslağının hazırlanması.
3- Üniversite Senatosu tarafından kabul edilen takvimde belirtilen tarihler arasında yabancı uyruklu öğrenci sınavı başvurularının alınması.
4- Başvuru sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesi ve sonuçların web sayfasında ilan edilmesinin sağlanması.
5- Üniversite bünyesindeki akademik programlara ait yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi amacıyla kontenjan taleplerinin Üniversite Yönetim Kuruluna sunulması.
6- Takvimde belirtilen tarihler arasında yabancı uyruklu öğrencilerin program tercihlerinin alınması.
7- Belirlenen kontenjanlar ve öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yerleştirme işlemlerinin yapılması.
8- Kesin kayıt hakkı kazanan yabancı uyruklu öğrencilere ülkelerinden öğrenim vizesi alabilmeleri için davetiye gönderilmesi.
9- Takvimde belirtilen tarihler arasında yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının yapılması.
10- Kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencilerin ikamet tezkeresi alabilmeleri için Emniyet Genel Müdürlüğüne öğrencilere ait bilgilerin gönderilmesi.
11- Kayıt yaptıran yabancı uyruklu ve hükümet burslusu öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesi.
12- Yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili her türlü kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
  T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Ahmet ARAKAYA
Görev ve Sorumlulukları 1- Kayıt sırasında öğrencilere verilecek materyallerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından talep edilerek, kayıt sırasında kayıt görevlilerine dağıtılması.
2- Disiplin cezalarının cezanın verildiği tarihten itibaren en geç  7 (yedi) gün içerisinde YÖKSİS sistemine girilmesi.
3- Çıkarma cezası alan öğrencilerle ilgili olarak ilaveten Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Valilik ve Üniversite Rektörlüklerine üst yazı ile bildirim yapılması.
4- Disiplin cezası alan öğrencilerin takip için excel formatında hazırlanan tabloya işlenmesi.
5- Başkanlık personelinin izin işlemlerinin takip edilmesi ve izin kullanan personellerin Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi.
6- Başkanlık personelinin kullanmış olduğu istirahat raporu bitiminde hastalık izin onay formunun Daire Başkanına imzalattırılarak, Genel Sekreterliğin onayına sunulması.
7- Başkanlık personelinin rapor işlemlerinin takip edilmesi ve isitirahat izini kullanan personellerin Personel Daire Başkanlığına bildirilmesi.
8- Başkanlık personellerinin yazılı taleplerinin ilgili birimlere gönderilmesi.
9- Başkanlık personellerine ilişkin yurt içi geçici görevlendirme yazılarının düzenlenmesi.
10- Görevden dönen personellerden yolluk bildirimlerinin alınması.
11- Yolluk bildirimi doğrultusunda ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.
12- Yurt içi sürekli görev yolluğu bildirimi doğrultusunda ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.
13- Başkanlığa ait telefon ve fax faturalarının incelenmesi ve özel görüşmeler varsa görüşme sahibinden tahsil edilmek üzere ayrılması.
14- Telefon ve fax faturaları doğrultusunda ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmesi.
15- Kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.
16- Başkanlık personellerinin maaş işlemlerinin yürütülmesi.
17- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
Ayrıca Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi olarak;
1- Başkanlık bünyesinde kullanılacak malzemelerin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından talep edilmesi.
2- Harcama birimince edinilen taşınırların sayılarak teslim alınması, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırların depoda muhafaza edilmesi.
3- Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırların ilgililere teslim edilmesi.
4- Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırların kontrollerinin yapılması ve bu malzemelerin ilgili personellere zimmetlenmesi.
5- Taşınır işlemleri ile ilgili diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Bilgisayar İşletmeni
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Şevki YILDIZ
Görev ve Sorumlulukları 1- İlgili eğitim öğretim yılı için Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından Üniversitemize ayrılan burs kontenjanlarının Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitülerdeki öğrenci sayısı oranında belirlenerek ilgili birimlere bildirilmesi.
2- Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitüler tarafından belirlenerek, Rektörlüğe gönderilen asil ve yedek adayların KYK sistemine girişlerinin yapılması.
3- Çeşitli dernek ve vakıflardan gönderilen burs yazılarının ilgili birimlere gönderilmesi.
4- Burs veya öğrenim kredisi alan öğrencilerin durumlarında meydana gelen değişikliklerin KYK'ya aylık bildirimlerinin yapılması.
5- Eğitim öğretim yılı sonunda burs alan öğrencilerin başarı durumlarının KYK'ya bildirilmesi.
6- Burs ve kredilere ilişkin kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.
7- Erasmus, Work and Travel vb. programlara katılacak öğrenciler tarafından Bölüm Başkanları ve Dekan/Müdürlere onaylattırılan pasaport harç muafiyeti  formlarının teslim alınması.
8- Her bir öğrenci için ayrı ayrı pasaport harç muafiyet yazısı düzenlenmesi ve bu yazıların kapalı zarfta ilgili öğrencilere teslim edilmesi.
9- Öğrenci katkı payı ve öğrenim ücretleri ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.
10- Bologna Süreci ile ilgili kurum içi ve kurum dışı yazışmaların yapılması.
11- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Fatoş ÖZKARA
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.
 
T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
GÖREV TANIM FORMU
Birim Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Alt Birim Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü
Unvan Memur
Görevin Bağlı Bulunduğu Unvan Öğrenci İşleri Şube Müdürü - Öğrenci İşleri Daire Başkanı - Genel Sekreter Yardımcısı - Genel Sekreter - Rektör Yardımcısı - Rektör
İsim Tuğba POYRAZ
Görev ve Sorumlulukları 1- Her eğitim öğretim yılı başında Üniversitemiz akademik birimlerinde uygulanacak öğretim planlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
2- Öğretim planlarındaki değişikliklerin sisteme girişinin yapılması.
3- Öğrencilerin ders alma işlemlerinde meydana gelebilecek aksaklıkların giderilmesi.
4- Öğrencilerin muafiyet notlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
5- İlgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen not girişi ve/veya değişikliği, ders ekleme silme işlemlerinin öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
6- Erasmus, Farabi öğrencilerinin Üniversitemizdeki karşılığı olan ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen derslere ait notların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
7- Üniversitemiz akademik birimleri tarafından gönderilen ara sınav, genel sınav, bütünleme sınavı ve mazeret sınavı programlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
8- Öğrenci otomasyon sistemi üzerinde açılmayan ve / veya not girişi yapılmayan ders listelerini kontrol ederek, ilgili birimlerin uyarılması.
9- Öğrencilerin kayıt silme ve kayıt dondurma taleplerinin ve ilgili birimlerden Yönetim Kurulu Kararı ile gönderilen, disiplin cezası vb. kararların öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
10- İlgili Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyet kararı gönderilen öğrencilerin ders AKTS’lerinin ve kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi, diploma eklerinin pdf formatına dönüştürülmesi ve mezuniyet kararlarının öğrenci otomasyon sistemine girişinin yapılması.
11- Öğrenci yeni kayıt dönemlerinde kayıt işlemleri sırasında kayıt görevlilerine destek verilmesi.
12- Daire Başkanlığınca öğrenci otomasyon sistemi ile ilgili verilen diğer iş ve işlemlerin yürütülmesi.
13- Bunların dışında Daire Başkanlığınca verilen diğer görevlerin yapılması.